Projekt ALL-IN

En deltagare på kursen Du och ditt liv under en samtalsövning.

Projektet ALL-IN vände sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som stod långt från arbetsmarknaden och som var i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning. Medel från ESF (Europeiska socialfonden) finansierade projektet . ALL-IN bestod av flera olika insatser. Dalslands folkhögskola tillhandahöll kursen Du och Ditt Liv i Trollhättan, Vänersborg, Bengtsfors och Mellerud.

De tre insatserna inom ALL-IN

  • Du och ditt liv – Språkutbildning
  • Hälsoskolan – Hälsofrämjande och motivationshöjande aktivitet
  • Vägen vidare – Arbets- och studieförberedande insats

Projektets syften

  • Ett livsrum utanför hemmet
  • Empowerment för stärkt självkänsla
  • Ökad förståelse för hur det svenska samhället fungerar avseende demokrati, utbildning, arbetsmarknad och på övriga områden som kvinnorna själva är med och definierar 
  • Självständighet och en förståelse för vad självständighet innebär. 
  • En förmåga att våga ta ansvar för de egna valen och bedöma konsekvenserna.

Du och Ditt Liv – språkstudier på heltid

För deltagare i behov av att praktisera det svenska språket erbjöds 1-5 terminer av kursen Du och Ditt liv på heltid på Dalslands folkhögskola. Det var en utbildning i svenska språket med fokus på talad svenska. Språkmetoden grundar sig på variation i inlärningen och användandet av alla sinnen.

I kursen Du och Ditt Liv var deltagaren i fokus. Vi såg varje individ som kunskapsbärare av sina egna erfarenheter som de kan dela med sig av och lära andra, ett ömsesidigt lärande. I ett större perspektiv handlade kursen om att minska utanförskap till följd av segregation och bidra till inkludering. Det gjorde vi genom att öka medvetenheten hos utrikesfödda kortutbildade kvinnor om deras rätt till liv och utveckling och att den rätten bär med sig verktyg för att stärka deras och familjens möjligheter till inkludering i samhället.

Främst fick deltagarna använda det svenska språket på så många olika sätt som möjligt, med så många sinnen som möjligt. Det kunde vara diskussioner, samtal, läsa, skriva, lyssna och att få använda språket praktiskt på olika sätt. Några exempel var att lösa olika uppgifter ute på stan, ha pedagogiska promenader, handla och laga mat tillsammans, genomföra skapande verksamhet och ha sångstunder. 

Vi arbetade också mycket med trygghet och relationer. Målet var att deltagarna skulle veta att skolan är en trygg miljö där de blir bekräftade och sedda av pedagogerna. Vi försökte stärka deltagarna på många olika sätt, till exempel genom individuella samtal, mentorssamtal, där deltagarna var i fokus och kunde prata med en pedagog om framtiden, möjligheter och svårigheter utan att känna sig bedömda.

Målet var att bygga broar mellan de olika insatserna i All-in och att upparbeta ett nära samarbete med respektive kommun så att ingen människa skulle falla mellan stolarna. 

Mer information:

För mer information om projektet är du varmt välkommen att kontakta Suz Kvick Larsson på följande mailadress: suz.kvick.larsson@vgregion.se

Besök ALL-IN:s hemsida

EU-flagga

Ett ESF-projekt

ALL-IN finansierades av ESF (Europeiska socialfonden). Besök ESF:s hemsida här.