Socialpedagog

Deltagare som läser till socialpedagog på Dalslands folkhögskola.

Socialpedagog är en yrkesutbildning som leder till jobb!

Helfart, 2 år, Trollhättan, kursen startar ej under 2024

Ansökan

Kursen startar ej under 2024. Varmt välkommen att söka igen nästa år!

Kursbeskrivning

Socialpedagog – en tvåårig kurs med fördjupning i migration och integration.

Utbildningen till socialpedagog är fyra terminer lång. Kursen är till för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen rustar dig för att jobba i en föränderlig värld. Utbildningen är präglad av ett salutogent perspektiv, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor. Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik. Tillsammans gör vi insikter om beroendeproblematik och psykosociala problem. För ett framtida arbete inom socialpedagogik behövs engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

I utbildningen till socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med studiebesök, samt besök av företrädare inom yrkesområdet. Vi genomför även lägerverksamhet där vi praktiskt tillämpar olika kursmoment. Ett antal resor med övernattningar utgör också obligatoriska inslag i utbildningen. 

Vid två tillfällen, under sammanlagt 18 veckor, är du ute i LIA (lärande i Arbete), där du får följa en verksamhet under en längre period.

Migration och integration

Socialpedagogik och integration går hand i hand men migration och integration är komplexa frågor, även om de idag är en självklar del av samhällets utveckling. Vi arbetar på olika sätt med grupprocesser där vi möter integration i det lilla sammanhanget och tar med oss de erfarenheterna när vi studerar Sverige och världen. Att studera två år hos oss gör dig beredd att hantera en del av dessa frågor. Vi utbildar i verktyg och metoder som fungerar. Det krävs ny kompetens för att fördjupa integrationen. Komplexa problem kan bara lösas i en medskapande dialog med dem som berörs.

Bli en brobyggare och pådrivare av samhällsutvecklingen – rör dig mellan utanförskap och innanförskap och problematisera det etablerade samhället tillsammans med oss!

Idé- och grundvärderingar

Vi har ett humanistiskt grundperspektiv, där människosyn, samhällssyn och kunskapssyn är begrepp som är väsentliga att bearbeta. Vi arbetar genomgående med mänskliga rättigheter och besöker de årliga nationella MR-dagarna.

Du själv och dina erfarenheter är en viktig tillgång i utbildningen. Du går i en sammanhållen klass med ett schema på cirka 35 lektioner per vecka. Gruppen är viktig för förståelsen för de större perspektiven och du kommer att genomgå en stark grupprocess.

Yrkesutbildning

Vi är medlemmar i Balsam, en bransch- och samverkansorganisation med cirka 25 folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Vi har gemensamma normerande utbildningsmål för att kvalitetssäkra utbildningarna.

Läs mer på Balsams hemsida

Kursinnehåll:

 • Vem är jag – jaget som ett arbetsverktyg 

 • Socialpedagogik och yrkesroll 

 • Metoder i socialt behandlingsarbete

 • Grupprocesser och ledarskap

 • Den stora samhällsomdaningen och Agenda 2030

 • Pedagogik, Paulo Freire och medskapande

 • Mänskliga rättigheter och socialt arbete som grund för demokratin

 • FN-systemet och universella mänskliga rättigheter 

 • Integration, inkludering, migration och etnicitet 

 • Diskrimineringsgrunder och jämställdhet

 • Hedersrelaterat våld och våld i nära relation

 • Social dokumentation, juridik och offentlig förvaltning 

 • Politiska tendenser, radikalisering och aktuella rörelser

 • Känsla av sammanhang (KASAM)

 • Kriminologi 

 • Projektledning 

 • Traumamedveten omsorg samt krishantering 

 • Tryggare tillsammans (tidigare Child safeguarding)

 • Säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, olika maktperspektiv

 • Media med källkritik och sanningsbegreppet

 • Religionerna som kulturbärare

 • Studieresa 

 • Lägerverksamhet 

 • LIA (Lärande i arbetslivet) 

 • Auskultation

 • 40 timmars introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Länk till kursplan

Vi samarbetar med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission

De blivande socialpedagogerna utbildas i partnerskap med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission. Två starka organisationer med skarpa analyser av den utveckling vi ser i samhället. De tillför en innovativ kraft till den samhällsutveckling som krävs för att möta morgondagens utmaningar.

Ansökan socialpedagog

Kursen startar ej under 2024. Varmt välkommen att söka igen nästa år!

Förkunskapskrav och antagningskriterier

Förkunskapskrav: Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt vara minst 23 år gammal och ha en mognad och lämplighet att jobba i utmanande situationer. Hör av dig om du saknar något ämne, så kan vi se om det finns möjligheter till lösningar.

Antagningsförfarande: När du ansökt kommer du att bli inbjuden till en obligatorisk informationsdag med aktuell information, personlig intervju och studieplanering. 

Här kan du se antagningskriterier för socialpedagog

VGR folkhögskolors allmänna principer för antagning

Läsårstider

2023-2024:
Hösttermin: 21 augusti 2023–22 december 2023
Vårtermin: 8 januari 2024–31 maj 2024

2024-2025:
Hösttermin: 19 augusti 2024–20 december 2025
Vårtermin: 7 januari 2025–5 juni 2025

CSN

Kursen är berättigad till studiemedel på eftergymnasial nivå.

Kursansvarig

Per Wandel

Mejl: per.wandel@vgregion.se

Telefon: 070-081 65 65

 

Kostnader

Undervisningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är kostnadsfri, men på socialpedagogutbildningen betalar du en serviceavgift varje termin. Utöver detta betalar du själv för dina böcker, resor i samband med LIA, eventuell studieresa utomlands och självkostnad vid lägervistelser.

Serviceavgift till och med vårterminen 2024

1 200 kr/termin

Serviceavgift från och med höstterminen 2024

1 400 kr/termin