Intyg och behörigheter samt SEQF

Vid fullgjord kurs på Dalslands folkhögskola har deltagaren rätt till ett intyg som stärker detta. Beroende på typ av kurs så är det olika formella intyg som erhålls.

Deltagare på allmän kurs kan erhålla studieintyg, studieomdöme, behörighet till gymnasiestudier, grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola och ämnesbehörigheter om de uppfyller villkoren. Deltagarna informeras om villkor och regler för studieomdöme och ämnesbehörigheter. Intyg, ämnesbehörigheter och studieomdöme utfärdas efter kursens slut. Deltagaren har själv ansvar för att skicka vidare omdömen och behörigheter till exempelvis UHR.

Studieomdömet sätts efter anvisningar och villkor från Folkbildningsrådet. Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga. Den är en sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska personalen. Det som bedöms är:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Intyg för särskild kurs och kortkurser

För deltagare på särskild kurs utfärdas intyg efter fullgjord kurs. I början av kursen informeras deltagarna om villkoren för fullgjord kurs.

Överklagan av studieomdöme

Processen där studieomdömet sätts kan inte återskapas av någon instans utanför skolan. En deltagare kan vända sig till rektor och därefter till förvaltningschef och begära en omprövning av omdömessättningen om hen kan ange goda skäl för detta. Deltagaren ska då inom 15 dagar efter besked om studieomdöme lämna in en skriftlig överklagan till rektor. Rektor utfärdar studieomdöme.

Ärendegång vid överklagan av omdöme

 1. Beslut om omdöme fattas av rektor
 2. Överklagan kan göras under 15 dagar efter att beslutet fattats till rektor för den skola där omdömet satts.
 3. Rektor omprövar omdömet som meddelas den som överklagat.
 4. Rektorns beslut kan överklagas till förvaltningschef senast 15 dagar efter rektorn meddelat det omprövade omdömet.
 5. Förvaltningschef prövar skolans arbete med omdömessättningen och beslutar om en eventuell ny omdömesprocess därefter meddelas den som överklagat beslut om omdöme. Förvaltningschefens beslut kan inte överklagas.

SeQF – Allmän kurs

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och syftar till att synliggöra allt lärande oavsett om det sker genom utbildning, i arbetslivet eller fritiden. Med SeQF kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt, både nationellt och internationellt.

Dina studier har en koppling till läranderesultat enligt aktuell SeQF-nivå, se nedan. Det är arbetslaget, den enskilde läraren och kursdeltagaren som ansvarar för strävan mot det aktuella läranderesultatet. Allmän kurs på Dalslands folkhögskola ges på två nivåer. Grundskolenivå och gymnasienivå.

 • När du avslutar dina studier på grundskolenivå och uppnått behörighet för att studera på gymnasienivå har du med dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som motsvarar SeQF nivå 2, se nedan.
 • När du avslutar dina studier på gymnasienivå och uppnått behörighet att studera på högskola, universitet och/eller yrkeshögskola har du med dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som motsvarar SeQF nivå 4, se nedan.

Intyg och kvalitetssäkring av intyg

Dalslands folkhögskola utfärdar intyg över erhållen SeQF-nivå vid kursavslut. I början av kursen informeras deltagarna om villkoren och uppföljning mot målen sker i mentorssamtal. Intygen utfärdas genom det administrativa programmet Schoolsoft, granskas och skrivs ut av administrativ koordinator. Därefter sker en ytterligare granskning av rektor innan signering. Intyg arkiveras i enlighet med principerna för Västra Götalandsregionens arkivhantering.

Mer om SEQF:

Folkhögskolans studieomdöme (folkhogskola.nu)

Behörighet och studieomdöme - Folkbildningsrådet (folkbildningsradet.se)

Mål och läranderesultat på SeQF-nivå 2: Allmän kurs på grundskolenivå

Det övergripande målet för Allmän kurs på grundskolenivå är att deltagarna utvecklar intresse och engagemang till ett livslångt lärande och därmed förbättrar sin allmänbildning och/eller sitt självförtroende. Syftet med utbildning är att deltagaren uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i grundskolans kärnämnen så att hen kan fortsätta att studera på gymnasienivå och/eller öka sina möjligheter till anställning.

Kunskaper

 • Kan visa breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde.
 • Kan visa kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

Färdigheter

 • Kan tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter.
 • Kan följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde.
 • Kan söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.
 • Kompetenser
 • Kan utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter.
 • Kan samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat.
 • Kan värdera hur de egna uppgifterna utförts.

Mål och läranderesultat på SeQF-nivå 4: Allmän kurs på gymnasienivå

Det övergripande målet för Allmän kurs på gymnasienivå är att deltagarna utvecklar intresse och engagemang till ett livslångt lärande och därmed förbättrar sin allmänbildning och/eller sitt självförtroende. Syftet med utbildningen är att deltagaren uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i åtta av gymnasieskolans ämnen. Det är svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Målet är att deltagaren uppnår grundläggande gymnasiebehörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola och/eller universitet/högskola samt därmed öka sina möjligheter till anställning.

Kunskaper

 • Kan visa fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde.
 • Kan visa kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde.

Färdigheter

 • Kan välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde.
 • Kan följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar.
 • Kan kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

Kompetenser

 • Kan ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt.
 • Kan självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling.
 • Kan kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat.
 • Kan ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Uppföljning av läranderesultat

Läranderesultat följs på flera olika sätt. Dalslands folkhögskola arbetar aktivt med mentorskap. Mentorssamtal hålls terminsvis och dokumenteras skriftligt. Syftet är att anpassa upplägg, mål med mera utifrån varje studerande och att följa upp resultaten. Olika typer av avstämningar och utvärderingar, muntliga och skriftliga genomförs under läsåret. Deltagarna har möjlighet att påverka kursens uppläggning och innehåll.

Till studierna räknas också deltagande på temadagar och andra gemensamma aktiviteter. Deltagande på dessa beaktas liksom deltagande i diskussioner och samarbetsförmåga vid till exempel grupparbeten.

En del av studierna ges tematiskt och ämnesövergripande. Flera lärare kan då tillsammans löpande bedöma färdigheterna i dessa ämnen.

 • Vid upptäckt av hinder för inlärning ges möjlighet till stöd för att undanröja dessa, underlätta vägen och minska påverkan på läranderesultat.
 • Allmän kurs håller löpande lärarkollegium, 2 - 3 per termin där det finns möjlighet att ta in perspektiv från kollegor på läranderesultat i specifika ämnen.
 • Närvaro beaktas i respektive ämne, låg närvaro ger påverkan på läranderesultat.

Utvärdering och uppdatering

Uppföljning och utvärdering av arbetet med SEQF skall ske en gång om året i workshopformat. Biträdande rektor eller rektor genomför utvärderingen tillsammans med behörighetsgivande pedagoger på allmän kurs, studie- och yrkesvägledare samt administrativa koordinatorer.

Vid behov revideras SeQF-dokument under sommarens planeringsveckor och ska vara klart innan kursstart i augusti.