Kursplan för ettårig eftergymnasial utbildning Det goda livet för en hållbar framtid (DGL)

Kursplan – Det goda livet, för en hållbar framtid, ettårig utbildning vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda.

Kursplan

Aktuell kursplan finner du under följande länk:

Kursplan - Det Goda Livet

Det goda livet, för en hållbar framtid, är en kurs som handlar om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Kursens mål är att deltagarna efter kursen har tillägnat sig praktisk kunskap inom flera områden som behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö.
De har också efter kursen kunskap om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på individnivå.
 
Kursen vänder sig till den som funderar på frågor som: Vad innebär omställning till en hållbar framtid? Vad handlar det om på samhällsnivå och på individnivå?
 
 

Eftergymnasial utbildning, särskild kurs vid folkhögskola

Förkunskapskrav

Allmän behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Kursinnehåll

Hållbarhetsbegreppet och Agenda 2030.

Syftet med delmomentet är att ge deltagarna en gemensam grund för samtalet om klimat, hållbarhet och omställning och att ge grundläggande kunskaper om begrepp och modeller inom ekonomi, ekologi och sociologi som är relevanta för att tolka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och för att förstå hållbarhetsproblemen
på djupet.

Syftet är också att ge en överblick av olika inriktningar, bakgrund, ideologi och avsikter som företag, myndigheter och organisationer har, när de vill förknippa sin verksamhet med begrepp som hållbar, ekologisk, omställning eller andra begrepp som stärker deras varumärke.

Landsbygdsutveckling ur ett globalt hållbarhetsperspektiv.

Syftet med delmomentet är att ge en översiktlig förståelse för hur det globala påverkar det lokala och placera ett liv i landsbygdsmiljö i ett större sammanhang och att ge en generell bild av olika aktörer för landsbygdsutveckling samt olika typer av EU-stöd.

Omställning

Syftet med delmomentet är att ge deltagarna möjlighet att definiera sin egen bild av vad omställning innebär och en mental förberedelse för den inre omställning som krävs för att bryta mönster och att ge en överblick över omställningsrörelsens organisationer, nätverk och bärande idéer.

Momentet vill också ge hopp om att omställning är möjlig och en tro på att allt fler kommer att ställa om och att vi kommer att kunna ställa om hela samhället, innan det är för sent.


Hållbart boende

Syftet med delmomentet är att ge en grund för att kunna välja en boendeform för egen del och argument som håller för att motivera sitt val för sig själv och att ge överblick över olika alternativ, hyra, köpa, arrendera, torp, gård, ödehus.

Momentet vill också ge kunskap om bostaden utifrån ett kretsloppsperspektiv, behov av energitillförsel och hur valet av boendeform påverkar det egna ekologiska fotavtrycket.

Ekonomiskt hållbart liv i landsbygd

Livspusslet – Delmomentet syftar till att jobba med frågan hur det är möjligt att kombinera löneanställning i urban miljö med ett hållbart liv på landsbygd. Samt att förmedla realism kring att flytta ut på landet för att på sätt göra drömmen möjlig.

Odling

Syftet med delmomentet är att ge kunskap om olika odlingssätt och deras påverkan på miljö, klimat och hållbarhet och att testa olika metoder i praktiken.

Hållbar matproduktion och matkonsumtion

Syftet med delmomentet är att ge en överblick över ämnesområdet från ohållbarheten i nuvarande produktion till mångfalden av alternativa, ofta närodlade möjligheter till hållbar matproduktion och att ge en överblick över konsumtionsmönster, vart tar matsvinnet vägen, räcker maten i världen till alla, vad krävs för att den ska göra det i framtiden? Kursmomentet syftar också till att ge kunskap om permakultur, ideologin bakom den och konkreta arbetsmetoder och att få praktisk kunskap om småskalig odling och hur man kan ta tillvara naturens resurser.


Egen djurhållning, höns, får, getter, biodling, kor

Syftet med delmomentet är att deltagarna ska ha fått grundläggande förståelse för vilka förutsättningar som krävs för djurhållning, vilka regelverk som finns, ekonomiska förutsättningar kring självhushåll respektive småskalig försäljning.


Valbara fördjupningar

Hållbar renovering och återbruk

Syfte med delmomentet är att ge den kunskap som krävs för att köpa och renovera sitt eget boende utan att ha råd att köpa alla nödvändiga hantverkstjänster och att ge kunskap för att bedöma för- och nackdelar med olika energikällor, sol, vind, vatten. Kursmomentet vill också ge faktaunderlag för att värdera renoveringsobjekt ur hållbarhetsperspektiv samt beskriva möjligheten att bygga energineutrala hus, energi och materialåtgång över ett hus livscykel.

Naturen, skogen och jorden som hållbar resurs 

Syftet med delmomentet är att ge fördjupad kunskap om olika metoder för odling, natur- och skogsbruk i relation till miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Arbetssätt

Kursen varvar teori och praktik. Dels i klassrumssituation och på studiebesök och praktik hos olika samverkanspartners.