Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Drogpolicy

Alkoholpolicy

Alkohol får endast förtäras i gemensamma utrymmen vid de tillfällen då rektor/internatansvarig har gett sitt tillstånd. Tillstånd ska sökas i god tid före tillfället, så att Securitas kan underrättas. Alkohol får endast förtäras av dem som är minst 20 år.

Det ska finnas två ansvariga som ser till:

 • att de överenskomna tiderna hålls
 • att det är städat och snyggt efteråt
 • att skriva ner vilka som deltar
 • att inte boende på internatet blir störda
 • att inte utomstående grannar blir störda

Om dessa villkor inte uppfylls kommer den som inte håller sig till reglerna att få en skriftlig varning av rektor. Upprepas händelsen får kursdeltagaren inte bo kvar på internatet.
Vid alla andra tillfällen är det förbjudet att dricka alkohol i skolans gemensamma utrymmen eller inom skolans område. Om så ändå sker kommer kursdeltagaren att få en skriftlig varning av rektor. Upprepas händelsen får kursdeltagaren inte bo kvar på internatet.

Större tillställningar ska anordnas utanför skolans lokaler.

Narkotikapolicy

Mål med vår narkotikapolicy
På Dalsland folkhögskola accepterar vi inget bruk av narkotika och vårt mål är att deltagarna ska kunna gå på en drogfri skola. Vi vill erbjuda deltagare och personal en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Skolan är en arbetsplats för såväl deltagare som personal, med samma skyldigheter och krav som andra arbetsplatser, och följer Arbetsmiljölagens direktiv om att arbetsplatsen ska ha en bra arbetsmiljö. Vidare är skolan skyldig att förebygga olycksfall och ohälsa, som kan anses vara en följd av narkotikaanvändning. Vi definierar narkotika enligt Narkotikastrafflagen vilken innefattar narkotikaklassificerade preparat, anabola steroider eller övriga preparat som är förbjudna att innehas eller konsumeras, och som redan i små mängder kan ge fängelse.

Vår policy ska vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot missbruk av narkotika. Vi ska också känna till och samarbeta med övriga myndigheter och organisationer vars uppgift är att stödja personer som missbrukar narkotika.

Förebyggande åtgärder

 • Hyresavtalet utformas enligt civilrättslig tillämpning, vilket innebär att det tydligt ska framgå vilka regler som gäller för upplåtande av studentrum samt, att om dessa regler överträds kan skolan omgående upphäva hyreskontraktet och avhysa deltagaren.
 • Gemensamma husmöten med husvärdar för varje boende där frågor om boendet diskuteras.
 • Besök på internatet/skolan kvällstid vid behov.
 • Uppföljning av klagomål från andra elever om störningar på internatet/skolan.
 • Genomförande av temadagar med bl.a. föreläsningar i friskvård och ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak.)
 • Stimulera aktiviteter både inom och utanför ordinarie lektionstid som syftar till en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Upptäckande arbete

Skolan ska följa upp deltagarnas närvaro. Hög frånvaro kan vara ett tecken på bland annat narkotikamissbruk. Vid 20 % ogiltig frånvaro ska deltagarens mentor tillsammans med deltagaren samtala om och söka orsaken till frånvaron. Vid upprepade frånvarotillfällen tas orsaker till frånvaron upp i personalrådet på skolan för eventuell åtgärdsplan. Fortsätter frånvaron samtalar rektor med deltagaren om åtgärdsplan och orsaker. Vid fortsatt frånvaro kan deltagaren mista sin studieplats på skolan. Vid högre frånvaro än 20 % lämnar inte skolan något omdöme till deltagaren.

Ingripande arbete

Om en deltagare påträffas med att inneha eller använda preparat som är klassificerade som narkotika, kommer deltagaren med omedelbar verkan att stängas av från undervisningen. Om en deltagare som bor på internatet påträffas med att inneha eller använda preparat som är klassificerade som narkotika kommer deltagaren dessutom att med omedelbar verkan sägas upp från sitt hyreskontrakt. Därefter görs polisanmälan i syfte att påvisa att kriminell verksamhet pågått inom skolans område. Efter att anmälan gjorts, åligger det polismyndigheten att föra ärendet vidare. Det ligger också under polismyndighetens ansvar att skicka en rapport till socialtjänsten i den kommun där deltagaren är skriven. Detta sker antingen i form av "Rapport om ringa narkotikabrott" eller "Rapport om misstänkt missbruk av narkotiska preparat". Anmälan till polismyndighet ska ske i skolans namn, detta för att säkerställa den anställdes arbetstrygghet.

Åsidosättande av skyldigheter som hyresgäst innebär att hyresavtalet förverkas enligt 12 kap 42 § första stycket 8 jordabalken. Sådana skyldigheter kan vara t ex att "se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det skäligen inte bör tålas" enligt jordabalken 12 kap 25§.

Hyresvärden (Dalslands Folkhögskola) äger skyldighet att underrätta socialtjänsten, om störningarna inte upphör vid tillsägelse. Uppsägning av hyresavtalet kan ske omedelbart om störningarna är att betrakta som allvarliga.

Finns det misstankar om att en deltagare missbrukar narkotika, ska ett samtal med deltagaren, mentor och rektor hållas. Skolan kan då begära att ett drogtest ska genomföras. Om deltagaren vägrar detta, tolkas det som ett medgivande till narkotikaanvändning. Deltagaren kan då stängas av och hyresavtalets regler om uppsägning tillämpas.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34